dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสว่างคงคา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป

     1.1  ชื่อ สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๒  วัดสว่างคงคา  ตั้งอยู่เลขที่  711  ถนนอนรรฆนาค  ตำบลกาฬสินธุ์

            อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46000 โทรศัพท์ 0-4381-1240  

            E-mail  tetsaban 2@ Kalasin_mu.org   Website www.tet 2.org

     1.2  สังกัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

     1.3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     1.4  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

      2.1  นายสถิตพงษ์ บงศรีดา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ชำนาญการ

             วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต   สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้

      2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางลักขณา  คันธสม  วิทยฐานะ ชำนาญการ

       2.3  ประวัติของสถานศึกษา  

โรงเรียนเทศบาล  ๒ วัดสว่างคงคา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  เมษายน  2487   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกาฬสินธุ์ ๓ ( วัดสว่างคงคา )  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานเล่าเรียนและย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๓ ( วัดหอไตร ) ซึ่งถูกยุบมาเรียนที่โรงเรียนนี้ เปิดสอนระดับชั้น ป.1 – ป.4   

ปี พ.. 2488 ทางราชการได้เปลี่ยนนามโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดสว่างคงคา)  และ

..  2496  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสว่างคงคา  วันที่ 1  เมษายน 2506   ได้โอนจากกระทรวง

ศึกษาธิการให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา เปิดสอนระดับ ป.1- ป.4   ปี พ.. 2519  เปิดทำการสอน ป. 1 – ป. 4 และเปิดรับเด็กก่อนวัยเรียน

พ.ศ. 2539 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปรับปรุงระบบการศึกษาของเทศบาลใหม่ มอบหมายให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม. 3 โดยรับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมดมาดำเนินการ และโอนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ นักเรียนก่อนวัยเรียนโอนให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์   ห้องสมุด   สนามกีฬา

พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 แทนที่อาคารไม้หลังเดิม ปีงบประมาณ 2549 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนได้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครูทุกคนทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการปรับปรุงการใช้หลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน

พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.