dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ (นางนิภาพร ภูผาใจ)
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูพัชรินทร์ พิมพะจันทร์
bulletครูสุพัตรา นนทราช
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
bulletนางอรชร ภูบุญเติม
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
bulletสำนักการศึกษา
bulletโรงเรียนเทศบาล ๑
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
bulletห้องสมุด ทม.กส.
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกรองผู้อำนวยการ
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูนิภาพร
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูไชยวัฒน์ ศัตรูพ่าย
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมบ้านลูกครูชิณณะกร
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกครูอุมาพร
dot
โครงการ SBM
dot
bulletโครงการ SBM
bulletหลักสูตรปรุงกาแฟสด
bulletหลักสูตรตะกร้อ
bulletหลักสูตรฟุตซอล
bulletหลักสูตรทำม้านั่งสนาม
bulletหลักสูตรเสริมสวยชาย-หญิง
bulletแหล่งเรียนรู้
bulletเยี่ยมลูกครูมานิต
bulletประกาศรับสมัครนักเรียน
bulletเยี่ยมบ้านลูกครูพัชรินทร์
bulletเยี่ยมลูกครูมานิต
bulletประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4


ครูสุวิมล ถิ่นละออ

ชื่อผลงาน                         การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

                                            ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2551

ชื่อผู้เสนอผลงาน            นางสุวิมล  ถิ่นละออ

ที่ปรึกษา                        ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์  ไพรวรรณ  คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

                                               ราชภัฏมหาสารคาม

                                        ผศ.ดร.ธีรเดช  ชื่นประชานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโครงการพิเศษ

                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                                        นายวิเชียร  สมภาร  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

                                        นายวรายุทธ  ตริสกุล  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่

                                               การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1

                        นายจำลอง  สุวรรณเรือง  ครูเชี่ยวชาญ  ศูนย์การศึกษานอกระบบ

                                       และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์   

                     

บทคัดย่อ

 

                    การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของครู  กำหนดรูปแบบพัฒนาครู  พัฒนาความรู้ความสามารถของครู  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนพัฒนาและหลังพัฒนา  และประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  15  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  93  คน  ผู้ปกครอง  จำนวน  93  คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  จำนวน  4  ฉบับ  แบบตรวจสอบรายการ  และการวิเคราะห์เนื้อหา  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Statistical  Package  for  the  Social  Sciences  for Windows  (SPSS  for Windows)  หาค่าความถี่และร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกต่างความสามารถของครูโดยใช้ t-test for dependent

               ผลการวิจัยและพัฒนาพบว่า

                1.  ด้านความรู้ความเข้าใจ  รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  หลังพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( 2 = 3.70,  SD2= 0.76)  อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1= 3.45,  SD1=0.95) อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                        2.  ด้านวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  หลังพัฒนา   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 2= 3.75, SD2= 0.72) อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1 = 3.47,  SD1= 0.93) อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                        3.  ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลังพัฒนาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( 2 = 3.75,  SD2 = 0.73)  อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1=3.43, SD1=0.91) อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                        4. ด้านครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน หลังพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 2 = 3.75,  SD2= 0.73) อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1= 3.50, SD1= 0.92) อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                        5. ด้านครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน หลังพัฒนาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน( 2=3.74, SD2= 0.75)  อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1=3.53, SD1=0.91)  อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                        6. ด้านครูนำผลการวัดและประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนหลังพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 2=3.77, SD2=0.76) อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1=3.51, SD1=0.95) อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                        7.  ด้านครูทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  หลังพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( 2 =  3.70,  SD2 = 0.77)  อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1= 3.49, SD1=0.88) อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                        เมื่อเปรียบเทียบความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล    วัดสว่างคงคา  พบว่าหลังพัฒนามีค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 2= 3.73,  SD2 = 0.74)  อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( 1 = 3.48,  SD1 = 0.94)  อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.