dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ (นางนิภาพร ภูผาใจ)
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูพัชรินทร์ พิมพะจันทร์
bulletครูสุพัตรา นนทราช
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
bulletนางอรชร ภูบุญเติม
bulletครูสุวิมล ถิ่นละออ
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
bulletสำนักการศึกษา
bulletโรงเรียนเทศบาล ๑
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
bulletห้องสมุด ทม.กส.
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกรองผู้อำนวยการ
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูนิภาพร
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูไชยวัฒน์ ศัตรูพ่าย
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมบ้านลูกครูชิณณะกร
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกครูอุมาพร
dot
โครงการ SBM
dot
bulletโครงการ SBM
bulletหลักสูตรปรุงกาแฟสด
bulletหลักสูตรตะกร้อ
bulletหลักสูตรฟุตซอล
bulletหลักสูตรทำม้านั่งสนาม
bulletหลักสูตรเสริมสวยชาย-หญิง
bulletแหล่งเรียนรู้
bulletเยี่ยมลูกครูมานิต
bulletประกาศรับสมัครนักเรียน
bulletเยี่ยมบ้านลูกครูพัชรินทร์
bulletเยี่ยมลูกครูมานิต
bulletประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4


ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 **************************

      โรงเรียนเทศบาล ๒  วัดสว่างคงคา  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถดำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จึงได้กำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  มีรายละเอียดดังนี้

 

๑.  ระดับชั้นที่รับสมัคร

                    ๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    

                    ๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    ๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                             ๒.๑.๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  หรือเทียบเท่า

                             ๒.๒.๒)  เป็นโสด

                             ๒.๒.๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

                             ๒.๒.๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

                             ๒.๒.๕)  ผู้ปกครองยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมกับทางโรงเรียน

                             ๒.๒.๖)  นักเรียนในพื้นที่บ้านใกล้โรงเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทั้งนี้ต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดา  หรือปู่ ย่า ตา ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านและมีหลักฐานสิทธิการอยู่อาศัย  ชัดเจนในพื้นที่ที่โรงเรียนกำหนด  หากจำนวนนักเรียนที่สมัครมากกว่าจำนวน
ที่กำหนดรับได้  โรงเรียนจะทำการจับสลากคัดเลือกนักเรียนครบตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น

                    ๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

                             ๒.๒.๑)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  หรือเทียบเท่า

                             ๒.๒.๒)  เป็นโสด

                             ๒.๒.๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

                             ๒.๒.๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

                             ๒.๒.๕)  ผู้ปกครองยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมกับทางโรงเรียน

                             ๒.๒.๖)  นักเรียนในพื้นที่บ้านใกล้โรงเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทั้งนี้ต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดา  หรือปู่ ย่า ตา ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านและมีหลักฐานสิทธิการอยู่อาศัย  ชัดเจนในพื้นที่ที่โรงเรียนกำหนด  หากจำนวนนักเรียนที่สมัครมากกว่าจำนวน
ที่กำหนดรับได้  โรงเรียนจะทำการจับสลากคัดเลือกนักเรียนครบตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น

 

๓.  จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

                    ๓.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รับนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  ๑๒๐  คน 

                    ๓.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รับนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น    ๔๐  คน 

         

๔.     หลักฐานในการรับสมัคร

๔.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                    ๔.๑.๑)  ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

                    ๔.๑.๒)  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน    ชุด

๔.๑.๓)  ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  หรือแบบ  ป. ๐๕  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  แล้ว จำนวน ๑ ชุด

                    ๔.๑.๔)  รูปถ่ายนักเรียนขนาด    นิ้ว  จำนวน    รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน

๖ เดือน)

๔.๑.๕)  วุฒิบัตร เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถพิเศษ  (สำหรับประเภทนักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษ)

                    ๔.๑.๖)  ใบรับรองความประพฤติ

๔.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

                    ๔.๒.๑)  ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

                    ๔.๒.๒)  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน    ชุด

                    ๔.๒.๓)  ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ หรือรบ. ๑-ต หรือปพ.๑:   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  แล้ว  จำนวน ๑ ชุด

                    ๔.๒.๔)  รูปถ่ายนักเรียนขนาด    นิ้ว  จำนวน    รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน

๖ เดือน)

                    ๔.๒.๕)  วุฒิบัตร เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถพิเศษ  (สำหรับประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)

                    ๔.๒.๖)  ใบรับรองความประพฤติ

 

                    ๕.  กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

                             รับสมัครวันที่ ๑  ธันวาคม   ๒๕๕๓  เป็นต้นไปเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)    โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  ถนนอนรรฆนาค  อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์

                  

                    ๖.  วิธีการสอบและการคัดเลือก

                             - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔

                             - วันที่สอบวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๔

                             - เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  สอบข้อเขียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 

๗.  วันประกาศผลการสอบและคัดเลือกห้อง

                             ประกาศผลสอบและการคัดเลือกห้องในวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

 

 

 

 

 

 ๘.  วันรายงานตัวและมอบตัว

                              นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องไปรายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่  ดังนี้

                             ๑)  ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวในวันที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐  น.    อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

                             ๒)  หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน  เวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์

                             ๓)  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
โทร. ๐๔๓ – ๘๑๑๒๔๐   เว็บไซต์ 
www.tet2.org

 

                  

                              ประกาศ    วันที่    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

 

(นางอรชร   ดลโสภณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.