dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


ลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ

ชื่อโครงงาน               ลีลาภาษาในวรรณกรรมบทเพลงเมืองน้ำดำ

ผู้จัดทำโครงงาน           ๑. เด็กหญิงนันทวัน  อิ่มใจ

                             ๒. เด็กหญิงพรสุดา  พุ่มโพธิ์ทอง

                             ๓. เด็กหญิงรำไพ  แซ่ลิ้ม

ระดับ                       มัธยมศึกษาตอนต้น 

ครูที่ปรึกษา                นางพัชรินทร์  พิมพะจันทร์ 

โรงเรียน                   เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ปีการศึกษา                ๒๕๕๕

 

บทคัดย่อ

การศึกษาลีลาภาษาในวรรณกรรมบทเพลงเมืองน้ำดำ  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมวรรณกรรมบทเพลงเมืองน้ำดำ  เพื่อศึกษาการใช้ลีลาภาษาในวรรณกรรมบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองน้ำดำ (เมืองกาฬสินธุ์)  นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสาน  อนุรักษ์ และเผยแพร่วรรณกรรมบทเพลงเมืองน้ำดำแก่บุคคลทั่วไป

          การศึกษาค้นคว้าลีลาภาษาในวรรณกรรมบทเพลงเมืองน้ำดำ  คณะผู้จัดทำโครงงานใช้วิธีการศึกษาจากแผ่นซีดีเพลง  ๙๐ ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  และศึกษาจากอินเทอร์เน็ต  จากนั้นนำวรรณกรรมบทเพลงเมืองน้ำดำมาศึกษา  ในเรื่องของการใช้คำ  ประโยค และสำนวนโวหาร  และการวิเคราะห์เนื้อหาของวรรณกรรมบทเพลงเมืองน้ำดำ และนำเสนอผลการศึกษา

จากการศึกษาลีลาภาษาในวรรณกรรมบทเพลงเมืองน้ำดำที่คณะผู้จัดทำโครงงานได้ทำการศึกษาเพื่อ

รวบรวม  ศึกษาลีลาภาษาในการแต่งเพลงและ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมบทเพลงตำนานเมืองน้ำดำ จำนวน ๖  เพลง ได้แก่  เพลงสัญญารักกุดน้ำกิน  เพลงประวัติเมืองกาฬสินธุ์    เพลงธิดาแพรวา   เพลงปู่โสม   เพลงตำนานรักโนนสาวเอ้  และเพลงทำนองไม้กับปลายฟ้า   Copyright © 2010 All Rights Reserved.