dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


ผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)

 ชื่อเรื่อง                  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

    สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อผู้ศึกษา             นายสถิตพงษ์  บงศรีดา

สถานศึกษา          โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

                              จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2556

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2)ศึกษาความพึงพอใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 2 คน ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 16 คน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 159 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 7 คน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๒

วัดสว่างคงคา จำนวน 159 คน ในปีการศึกษา 2556  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามสัดส่วน(Proportional Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการวิเคราะห์แบบสอบถามและแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่เกี่ยวกับเรื่อง หลักการกระจายอำนาจ หลักการ

มีส่วนร่วม หลักการประสานงาน หลักการริเริ่มและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลนำข้อมูลที่ได้

มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอ

ในรูปเชิงพรรณา

ผลการศึกษาพบว่า

                         1. ผลการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาข้อมูล

พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวม การดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดในการ คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการมีส่วนร่วม

มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการริเริ่ม และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่ผู้สอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการกระจายอำนาจ มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก

 

                         2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน

เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจมากที่สุด คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการริเริ่ม มีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่ผู้สอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ารายด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการกระจายอำนาจ มีค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.