dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


ครูสุพัตรา นนทราช

 ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาเทคโนโลยี-                              สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางสุพัตรา  นนทราช

ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา  อำเภอเมือง 

                   จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ปีที่พิมพ์          2557

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของพัฒนาแบบฝึกทักษะ  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  และเพื่อเปรียบเทียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวน  45  คน  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสว่างคงคา  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  รูปแบบในการทดลอง  คือ  One Group Pre-test Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน  12  เรื่อง  คือ  แบบฝึกทักษะที่  1  เรื่อง  ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์    แบบฝึกทักษะที่  2  เรื่อง  บทบาทของคอมพิวเตอร์  แบบฝึกทักษะที่  3  เรื่อง  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  แบบฝึกทักษะที่  4  เรื่อง  การทำงานของคอมพิวเตอร์  แบบฝึกทักษะที่  5  เรื่อง  หน่วยรับข้อมูล  แบบฝึกทักษะที่  6  เรื่อง  หน่วยประมวลผลกลาง  แบบฝึกทักษะที่  7  เรื่อง  หน่วยความจำหลัก  แบบฝึกทักษะที่  8  เรื่อง  หน่วยแสดงผล  แบบฝึกทักษะที่  9  เรื่อง  หน่วยความจำสำรอง  แบบฝึกทักษะที่  10  เรื่อง  ข้อมูลและสารสนเทศ  แบบฝึกทักษะที่  11  เรื่อง  ประเภทของข้อมูล  แบบฝึกทักษะที่  12  เรื่อง  วิธีการประมวลผลข้อมูล  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  20  ข้อ  ซึ่งมีความยากง่ายระหว่าง 0.46-0.75  อำนาจจำแนกระหว่าง 0.25-0.92  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  สถิติที่ใช้    ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  E1/ E2  และการทดสอบค่า t

 

           ผลการวิจัยพบว่า

                 1.  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากผลการทดสอบย่อยระหว่างการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ทั้ง  12 ชุด  ได้คะแนนเฉลี่ย  109.44  จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  91.20  ประสิทธิภาพของกระบวนการของกระบวนการของแบบฝึกทักษะ  (E1ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ  91.20  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  (E1)  ของนักเรียนจากผลการทดสอบย่อยระหว่างการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ทั้ง  12  ชุด  มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.62

                 2.  ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.38  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.97  คิดเป็นร้อยละ  41.89  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 18.16  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ 0.49  คิดเป็นร้อยละ  90.78  แสดงว่าประสิทธิภาพผลลัพธ์  (E2)  มีค่าเท่ากับร้อยละ  82.00

                 3.  ประสิทธิภาพกระบวนการของแบบฝึกทักษะ  (E1)  เท่ากับ 91.20  และ  ประสิทธิภาพผลลัพธ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2)  เท่ากับ  90.78  ดังนั้น  แบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะ  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 91.20/90.78

          

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.