ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


โครงงานสีผมสวยด้วยใบกาว article

ชื่อโครงงาน       สีผมสวยด้วยใบกาว
ผู้จัดทำ              เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ฆารศรี 
                          เด็กหญิงกาญจนา พละสินธุ์
                          เด็กหญิงธิติมา น้อยนาจารย์
ครูที่ปรึกษา       นางสุภาพรรณ ดาษถนิม
                         นางสุพรรณี ถนอมสงัด
ผลงาน              เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในสัปดาห์
                         วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 18-19 สิงหาคม 2549
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
      1. เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างมวลของใบกาวสด และปริมาตรของน้ำสะอาดในการสกัดสารจากใบกาวสด
      2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีผมของสารสกัดจากใบกาวสดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
     3. เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างมวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์และปริมาตรของน้ำสะอาดในการนำผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ไปใช้ในการเปลี่ยนสีผม
     4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีผมของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
     5.เพื่อนำพืชในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ

สมมติฐานของการศึกษา
     1. สารสกัดจากใบกาวจะมีประสิทธิภาพในการทำให้สีผมเปลี่ยนไป
     2. ผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีผมได้เหมือนกับสารสกัดใบกาวสดและสามารถนำมาใช้แทนกันได้

วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
มวลของใบกาว : ปริมาตรของน้ำสะอาด 100 กรัม : 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
     1. นำใบกาวสดมวล 100 กรัม มาปั่นให้ละเอียด 
     2. นำใบกาวที่ได้จากข้อ 1 ใส่ลงในกะละมังใบเล็ก
     3.เติมน้ำสะอาด ปริมาณ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในกะละมังที่มีใบกาวปั่นละเอียด
     4.คั้นใบกาวในกะละมังใบเล็กจนกระทั่งใบมีสีซีด
     5.กรองเอาสารที่ได้จากข้อ 4 โดยใช้ผ้าขาวบางและใช้ตะแกรงกรอง
     6.ได้สารที่สกัดมาจากการสกัดใบกาว
     7.นำสารสกัดใบกาวสดลงในหลอดทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนอื่น

วัสดุ-อุปกรณ์
     1.ตัวอย่างเส้นผมที่นำมาทดลอง
     2.สารสกัดใบกาวสด ตามอัตราส่วนที่เลือกไว้
     3.น้ำเปล่า

วิธีดำเนินการทดลอง 
     1.นำสารสกัดจากใบกาวสด ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้มาชโลมเส้นผมที่นำมาทดลอง 
     2.หมักตัวอย่างผสมกับสารสกัดใบกาวสดโดยหมักไว้นาน 30 นาที
     3.ครบ 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า
     4.สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีผม

วัสดุ-อุปกรณ์
     1. ใบกาวแห้ง มวล 150 กรัม
     2. เครื่องปั่นผลไม้จำนวน 1 เครื่อง
     3. เครื่องชั่ง จำนวน 1 เครื่อง
     4. ผ้าขาวบาง จำนวน 1 ผืน
     5. บีกเกอร์ จำนวน 2 ใบ
     6. น้ำสะอาด จำนวน 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร

วิธีดำเนินการทดลอง
ขั้นเตรียมผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์
     นำใบกาวแห้ง มวล 150 กรัมใส่ลงในโถเครื่องปั่น และปั่นจนกระทั่งได้ผงใบกาวบริสุทธิ์ที่ละเอียด แล้ว กรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้ง เพื่อให้ได้ผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ที่มีขนาดละเอียดเล็กที่สุด
ขั้นการหาอัตราส่วนที่เหมาะสม
     1.ชั่งผงใบกาวบริสุทธิ์ มวล 5 กรัม และ 10 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ 2 ใบ
     2.เติมน้ำลงในบีกเกอร์ที่มีผงใบกาวบริสุทธิ์ใบละ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร
     3.สังเกต การรวมตัวเป็นเนื้อเดียวของสาร

วัสดุ-อุปกรณ์
     1.ผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ มวลตามอัตราส่วนที่เลือกไว้
     2.น้ำสะอาด ปริมาตรตามอัตราส่วนเหมาะสมที่เลือกไว้
     3.ตัวอย่างเส้นผมที่นำมาทำการทดลอง

วิธีดำเนินการทดลอง
     1.นำผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ใส่ลงในบีกเกอร์ แล้วเติมน้ำสะอาดลงไปในบีกเกอร์มวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ต่อปริมาตรของน้ำสะอาด เป็นไปตามอัตราส่วนที่เลือกไว้
     2.นำเอาส่วนผสมของข้อที่ 1 มาชโลมตัวอย่างเส้นผมที่นำมาทดลอง
     3.หมักตัวอย่างผมกับผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ไว้นาน 30 นาที
     4.ครบ 30 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า
     5.สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีผม

ผลการดำเนินการ
ตอนที่ 1 อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างมวลของใบกาวสด กับปริมาตรของน้ำสะอาด คือ
มวลใบกาวสด : ปริมาตรน้ำสะอาด ผลการสังเกต
50 กรัม : 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร100 กรัม : 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้ของเหลวสีเขียวอมเหลืองได้ของเหลวสีเขียวเข้มอมเหลือง
     ทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างมวลของใบกาวสดกับปริมาตรน้ำสะอาด อัตราที่เหมาะสม คือ มวลของใบกาวสด 100 กรัมต่อน้ำสะอาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพราะจะให้สารสกัดจากใบกาวสดมีสีเข้มที่สุด
ตอนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีของผมเมื่อทดสอบกับอัตราส่วนของสารสกัดใบกาวสดที่เลือกไว้ ( มวลของใบกาวสด 100 กรัมต่อน้ำสะอาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร )
ระยะเวลาในการหมักผม การเปลี่ยนของสีผม
30 นาที - ส่วนผมที่เคยเป็นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง- ส่วนผมที่เคยเป็นสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล 
     ทดลอบหาประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีของผมเมื่อทดสอบกับอัตราส่วนของสารสกัดใบกาวสด คือ มวลของใบกาวสด 100 กรัมต่อน้ำสะอาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีผม คือ ผมที่เคยเป็นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงส่วนผมที่เคยเป็นสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
ตอนที่ 3 การทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างมวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์กับปริมาตรของน้ำสะอาดในการนำผงสกัดไปใช้ในการเปลี่ยนสีผม
มวลผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ : ปริมาตรน้ำสะอาด ผลการสังเกต
5 กรัม : 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร10 กรัม : 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผงสกัดใบกาวรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้พอดีผงสกัดใบกาวบางส่วนที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ 
     ทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างมวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์กับปริมาตรของน้ำสะอาดในการนำผงสกัดไปใช้ในการเปลี่ยนสีผม อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ มวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ 5 กรัมต่อปริมาตรของน้ำสะอาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพราะผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์จะรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำอย่างลงตัวพอดี
ตอนที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีผมของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ตามอัตราส่วน มวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ 5 กรัม ต่อน้ำ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ระยะเวลาในการหมักผม การเปลี่ยนของสีผม
30 นาที - ส่วนผมที่เคยเป็นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทอง- ส่วนผมที่เคยเป็นสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
     ทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีผม ของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ตามอัตราส่วน มวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ 5 กรัม ต่อน้ำ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีผม คือ ผมที่เคยเป็นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองส่วนผมที่เคยเป็นสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
ตอนที่ 5 การเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จะเห็นว่า สารสกัดจากใบกาวสดและผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนสีผมจากสีเดิม เป็นสีโทนน้ำตาล ดังนั้นจึงเหมาะที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนสีผมแทนน้ำยาเปลี่ยนสีผมที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเพราะไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะและประหยัดด้วย

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการทดลอง
ตอนที่ 1 อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างมวลของใบกาวสด กับปริมาตรของน้ำสะอาด
คือ มวลของใบกาวสด 100 กรัม ต่อน้ำสะอาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพราะจะให้สารสกัดจากใบกาวสดมีสีเข้มที่สุด
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีของผม คือ ใบกาวสด 100 กรัม ต่อน้ำสะอาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผมที่เคยเป็นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ส่วนผมที่เคยเป็นสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
ตอนที่ 3 อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างมวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์กับปริมาตรของน้ำสะอาดในการนำผงสกัดไปใช้ในการเปลี่ยนสีผม คือมวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ 5 กรัมต่อปริมาตรของน้ำสะอาด30 ลูกบาศก์-เซนติเมตร ซึ่งผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์จะรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำอย่างลงตัวพอดี
ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีผมของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ตามอัตราส่วนคือมวลของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ 5 กรัม ต่อน้ำ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีผมคือ ผมที่เคยเป็นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองส่วนผมที่เคยเป็นสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
ตอนที่ 5 การเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
     จากการนำไปเผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จะเห็นว่าสารสกัดจากใบกาวสด และผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ สามารถเปลี่ยนสีผมจากสีเดิมเป็นสีโทนน้ำตาล ดังนั้นจึงเหมาะที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนสีผม แทนน้ำยาสีผมที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเพราะไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะและยังเป็นการประหยัดอีกด้วย

อภิปรายผลการทดลอง
     จากการทดลองจะเห็นว่าสารสกัดใบกาวสดและผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนสีผมจากสีเดิมเป็นสีโทนน้ำตาลได้ เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ในการเปลี่ยนสีผม ควรใช้ผลิตภัณฑ์ผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์จะดีกว่าเพราะไม่ยุ่งยากในการเตรียมสารสกัดเพียงแค่เอาผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ผสมกับน้ำก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ซึ่งสะดวกต่อการนำไปใช้ มีกลิ่นหอมกว่าและสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าอีกด้วย ถ้าต้องการให้มีสีอื่นผสมควรใช้พืชชนิดอื่นมาเป็นส่วนผสม เช่น
     -ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลม่วง ควรใช้ดอกอัญชัน เป็นส่วนผสมและใช้น้ำมะนาวผสมแทนน้ำเปล่า
     -ถ้าต้องการเปลี่ยนสีน้ำตาลช็อกโกแลต (สีน้ำตาลไหม้)ควรใช้กาแฟเป็นส่วนผสม การใช้สารสกัดด้วยใบกาวเปลี่ยนสีผม สามารถทำได้ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
     1. ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมของใบกาวสดต่อน้ำสะอาดในการทำสารสกัดใบกาว
     2. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีผมของสารสกัดใบกาวสด
     3. ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์ต่อน้ำสะอาดในการเปลี่ยนสีผม
     4. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีผมของผงสกัดใบกาวบริสุทธิ์
     5. ได้นำพืชในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพ


ข้อเสนอแนะ
     ควรทดลองนำพืชชนิดอื่นที่ให้สีแตกต่างกันมาเป็นส่วนผสม เพราะจะได้สีผมที่หลากหลายมาก ยิ่งขึ้น
บทความ

กระบวนท่าฟ้อนออนซอนดอกกะยอม
โครงงานหน่อไม้กำจัดหนอน
โครงงานเศษเทียนผสมสมุนไพรไล่ยุง
โครงงาน กระดาษสวยด้วยชอล์กสี
โครงงานการใช้สารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่ากำจัดเหา
โครงงานขวดน้ำรีไซเคิล
โครงงาน Noun Modified
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงกับเทียนไขไล่ยุง
การสอนแบบโครงงาน article
โครงงานคืออะไร article
โครงงานรูปทรงและปริมาตรพิฆาตยุง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.