dot dot
dot
โรงเรียนของเรา
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletคณะผู้บริหาร
bulletบุคลากร
bulletนักเรียน
bulletผังโรงเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletสังคมศึกษาฯ
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletพลศึกษา
bulletพัฒนาผู้เรียน
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความวิชาการ
bullet711 เล่าเรื่องเมืองน้ำดำ
bulletลีลาภาษาในบทเพลงเมืองน้ำดำ
bulletปีทาโกรัส
bulletชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
dot
เผยแพร่ผลงาน
dot
bulletผลงานวิชาการ (นายสถิตพงษ์ บงศรีดา)
bulletครูอนุศักดิ์ คำศิริรักษ์
bulletครูเกษร ธรรมเกษร
bulletครูสุพัตรา นนทราช
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletโรงเรียนเทศบาล ๓
bulletโรงเรียนเทศบาล ๔
bulletหน่วยศึกษานิเทศก์
dot
อ่านข่าว
dot
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletบ้านเมือง
bulletผลสอบ o-net
dot
โครงการพ่อแม่คนที่ 2
dot
bulletเยี่ยมลูกครูบุญสนอง
bulletเยี่ยมลูกครูกรรณิกา
bulletเยี่ยมลูกครูเปรมฤดี
bulletเยี่ยมลูกครูเกษร
bulletเยี่ยมลูกครูสุพรรณี
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุพัตรา
bulletลูกครูณฐกมล
bulletเยี่ยมลูกพิษณุ
bulletเยี่ยมลูกครูนิตยา
bulletเยี่ยมลูกครูภัสราภรณ์
bulletเยี่ยมลูกครูพรทิพย์
bulletเยี่ยมลูกครูสุภาพรรณ
bulletเยี่ยมลูกครูชิณณะกร
bulletเยี่ยมลูกครูนพพล สว่างแสน
bulletรับสมัครนักเรียน


โครงงานเศษเทียนผสมสมุนไพรไล่ยุง
ชื่อโครงงาน        เศษเทียนผสมสมุนไพรไล่ยุง
ผู้จัดทำ               นายกิตติศักดิ์ ญาณกาย
                           นางสาวอรวรรณ ภูทองแหลม 
                           นางสาวอรสุดา พงษ์ละออ
ครูที่ปรึกษา        นางสุภาพรรณ ดาษถนิม
                           นางสุพรรณี ถนอมสงัด
ผลงาน               โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2549

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
     1. เพื่อเป็นการนำเศษเทียนที่เหลือใช้แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
     2. เพื่อศึกษาว่าเศษเทียนผสมกับพืชสมุนไพรไล่ยุงได้
     3. เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรกับการไล่ยุง

สมมติฐาน
     1. เศษเทียนผสมกับพืชสมุนไพรไล่ยุงได้
     2. เศษเทียนผสมใบตะไคร้หอมปั่นตากแห้ง สามารถไล่ยุงได้ดีกว่าเศษเทียนผสมเปลือกมะกรูดปั่นตากแห้งและเศษเทียนผสมเปลือกส้มปั่นตากแห้ง

ขอบเขตการศึกษา

     เศษเทียนที่หลอมเหลวแล้วผสมใบตะไคร้หอม ปั่นตากแห้ง เปลือกมะกรูดปั่นตากแห้ง และ เปลือกส้มปั่นตากแห้ง

อุปกรณ์ในการทดลอง
       1. ใบตะไคร้หอม เปลือกมะกรูด เปลือกส้ม ที่ปั่นให้ละเอียดแล้วนำไป ตากแห้ง
       2. เศษเทียน
       3. สีเทียน
       4. แก้ว
       5. ไส้เทียน ยาว 45 นิ้ว
       6. กระดาษที่รองก้นแก้ว สูง 45 นิ้ว
       7. ไม้ 8.เครื่องปั่นผลไม้
       9.บีกเกอร์ ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
     10.บีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
     11.ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
     12.แท่งแก้วคนสาร
     13.เตารีด 
     14.ไม้ขีดไฟ 
     15.เครื่องชั่ง 
     16.ตู้ ขนาดกว้าง 18 นิ้ว จำนวน 3 หลัง 
     17.ยุง 
     18.กระชอน 
     19.ที่กรอง

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
ตัวแปรต้น เศษเทียน ใบตะไคร้หอมปั่นตากแห้ง เปลือกมะกรูดปั่นตากแห้ง เปลือกส้มปั่นตากแห้ง
ตัวแปรตาม ไล่ยุงได้
ตัวแปรควบคุม
     * เศษเทียนที่หลอมเหลวแล้ว 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
     * ใบตะไคร้หอมปั่นตากแห้ง 5,10 กรัม
     * เปลือกมะกรูดปั่นตากแห้ง 5,10 กรัม
     * เปลือกส้มปั่นตากแห้ง 5,10 กรัม
     * ตู้ขนาดกว้าง 18 นิ้ว ยาว 45 นิ้ว สูง 45 นิ้ว จำนวน 3 หลัง
     * ยุงในตู้จำนวนหลังละ 50 ตัว
     * ใช้เวลาในการทดลอง 30 นาที
     * สถานที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล ๒

ผลการทดลอง
     1. เศษเทียนผสมใบตะไคร้หอมปั่นตากแห้งไล่ยุงได้ดีรองลงมาคือเศษเทียนผสมเปลือกมะกรูดปั่นตากแห้งและเศษเทียนผสมเปลือกส้มปั่นตากแห้ง( ไม่กรองกากสมุนไพร )
     2. เศษเทียนผสมใบตะไคร้หอมปั่นตากแห้งไล่ยุงได้ดีที่สุดรองลงมาคือเศษเทียนผสมเปลือกมะกรูดปั่นตากแห้งและเศษเทียนผสมเปลือกส้มปั่นตากแห้ง แห้ง ตามลำดับ และพบว่ายุงตายด้วย
( กรองกากสมุนไพรออก)

สรุปผลการทดลอง

     * จะเห็นว่าเศษเทียนผสมใบตะไคร้-หอมปั่นตากแห้งไล่ยุง ได้ดีที่สุดรองลงมาคือเศษเทียนผสมเปลือกมะกรูดปั่น ตากแห้งและเศษเทียนผสมเปลือกส้มปั่นตากแห้ง ตามลำดับ และพบว่ายุงตายด้วย( กรองกากสมุนไพรออก)
     * เศษเทียนที่เหลือใช้แล้วสามารถนำมาผสมกับสมุนไพรให้เกิดประโยชน์ได้
     * ทำให้ทราบชนิดของสมุนไพรสามารถไล่ยุงได้

ข้อเสนอแนะการทดลอง
     1. เมื่อผสมสีเทียนอาจได้ไม่ตรงตามต้องการ เช่น ผสมสีฟ้าได้เป็นสีฟ้าอมเขียว เพราะเศษเทียนมีสีเหลืองจึงทำให้สีคลาดเคลื่อน

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
ด้านการศึกษา
     1. ทำให้ทราบประโยชน์ของเศษเทียนที่เหลือใช้แล้ว
     2. ทำให้ทราบว่าเศษเทียนสามารถผสมกับพืชสมุนไพรไล่ยุงได้
     3. ทำให้ได้ทราบว่าชนิดของสมุนไพรสามารถไล่ยุงได้
ด้านเศรษฐกิจ
     สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปจำหน่ายเป็นการเสริมรายได้แก่ครอบครัวบทความ

กระบวนท่าฟ้อนออนซอนดอกกะยอม
โครงงานหน่อไม้กำจัดหนอน
โครงงาน กระดาษสวยด้วยชอล์กสี
โครงงานการใช้สารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่ากำจัดเหา
โครงงานสีผมสวยด้วยใบกาว article
โครงงานขวดน้ำรีไซเคิล
โครงงาน Noun Modified
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงกับเทียนไขไล่ยุง
การสอนแบบโครงงาน article
โครงงานคืออะไร article
โครงงานรูปทรงและปริมาตรพิฆาตยุง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.